Tesla logo


Termini za septembar su u procesu popunjavanja.

Informacije i prijava: 063 86 43 341


Prijava 


Tesla LOGO, je individulani mentorski program za prevazilaženje problema - otežanog čitanja i fenomena rasute pažnje, ali i razvojnih problema u govoru i finoj motorici. 

Program vode logopedi u formi "jedan na jedan". Program počinje procenom - jednosatnim razgovorom i testiranjem potrebnih kompetencija deteta, na osnovu kojeg se pravi sadržina, biraju instrumenti koji ćese primenjivati tokom rada i određuje učestalost tretmana.

Tesla LOGO objedinjuje logopedske postupne tehnike rada i ono što ga izdvaja od ostalih koučing komunikaciju (Erikson model) u cilju postizanja efektnijih rezultata u radu sa detetom. Ono po čemu je Erikson model poznat je merljivost - u TESLA LOGO programu insistiramo na merenju i objektivnim rezultatima - gde i roditelj i dete mogu da dobiju realan uvid u sopstveni rast.

Cilj Tesla Logo programa je da deca nauče tečno i funkcionalno da čitaju, da se pravilno i izražavaju i da ovladaju preciznom motorikom.

Namenjen je najviše decu od drugog polugodišta prvog do kraja drugog razreda.


Oteženo čitanje i fenomen rasute pažnje

Svako treće dete u prvom i drugom razredu osnovne škole danas ima neku teškoću u učenju i čitanju. BIlo da je reč o pažnji ili nemogućnosti da se duže vreme zadrži koncentracija na jednom problemu, preko ne-tečnog čitanja, nerazumevanja kompleksnijih tekstova ili lošeg prezentovanja - nepravilonog izgovora ili nelogičnog sleda reči i misli - reč je o fenomenu koji nam je donelo postindustrijsko društvo i komunikacija u virtuelnom okruženju.

Naime - komunikacija danas postaje, veoma štura, skraćena, oskudna u sadržaju. Sa druge strane postaje veoma audiovizuelno bogata i stimulativna. To je razlog zašto skoro svako dete naviknuto na kratke multimedijalne forme poput You Tube - a, koje je gledalo proteklih sedam godina - u školi ne može da održi pažnju ili "mirno" sedi i sluša.

Danas se  javljaju mnogi fenomeni za koje klasična logopedska i pedagoška praksa (učitelji i profesori) nemaju rešenje jer je uzrok ovih pojava nov i za njihovo rešavanje su nam potrebni drugačiji pristupi i instrumenti! Zbog toga nam treba zaokret - jasan metod, plan, merljivi rezultati i nove tehnike. Zbog toga, osim rada na "popravljanju" stvari i prevazilaženju problema, treba da edukujemo roditelje kako bi znali kako da preveniraju sve ove nedaće modernog društva. Više o tome pročitajte u delu o TESLA Babies programu.

Naš cilj je da naučimo i dete i roditelje da o bilo kom razvojnom izazovu treba da razmišljaju na jedan specifičan (koučing) način - orijentisan ka rešenju i akcionim koracima, za razliku od klasične prakse gde se veliki deo rada odnosi na analizu problema. TESLA Logo ima za cilj da kod deteta i roditelje osvesti i definiše idealan cilj koji žele da postignu i da kroz set instrumenata (vežbi i treninga) omogući samom klijentu da se izbori sa svojim izazovom. 


Proces

Pristup TESLA Logo programa je individualan zbog čega se pre početka programa sprovode potrebne procene radi utvrđivanja poteškoća, davanja stručnog mišljenja i predloga rada sa detetom.  
Nakon procene započinje se tretman čitanja i/ili pisanja, govora ili motorike. Dinamika rada - dva puta nedeljno u trajanju od 40 minuta. Da bi se rezultati postigli potreban je kontinuiran rad roditelja i deteta između tretmana - jednostavno - ljudska fiziologija tako funkcioniše, da što češće upotrebljavamo stečene veštine - pre će postati automatizovane i usvojene.. 

Mesec dana posle početka, pri završetku osmog tretmana, vrši se evaluacija postignutih rezultata i daje se predog za nastavak rada sa logopedom ili vežbe koje će roditelji sprovoditi sa detetom kod kuće.         


Kome je i zašto namenjen TESLA Logo program


1. Tesla Logo program je namenjen deci od 6 do 10 godina sa poteškoćama usvajanja veština čitanja i pisanja;  

Čak 40% dece pri polasku u prvi razred nema razvijene veštine koje su potrebne za usvajanje čitanja i pisanja (sinteza i analiza glasova u rečima, razvijena grafomotorika i sposobnosti vizuelne percepcije). Dete najčešće brzo nauči značenje slova ali problem nastaje kada iste te simbole treba da integriše u celovite reči.

Dolazi do:

 • zamene zvučno ili vizuelno sličnih glasova pri čitanju
 •  izostavljanja glasova ili dela reči
 •  dodavanja vokala u rečima
 •  gubljenju reda pri čitanju i drugo.

Ove greške, čitanje čine otežanim, a zajedno sa očekivanjima roditelja i učitelja, u samom detetu stvaraju odbojnost ka čitanju. 

                                 

2. Tesla Logo program je namenjen  deci od 4 do 8 godina sa poteškoćama usvajanja pravilne artikulacije glasova srpskog jezika. 

Do pete godine života, dete treba pravilno da izgovara svih 30 glasova srpskog jezika. Svaki glas ima svoj razvojni put i gornju vremensku granicu usvajanja. 

 • Prvi se formiraju vokali, najpre vokal A, a zatm O, E, U, I. 
 • Do 18. meseca razvijaju se glasovi B, P, D, T, K, G, M, N, Nj. 
 • Oko 20. meseca razvijaju se glasovi L, V i J.
 • Između 2. i 3. godine razvijaju se glasovi F i H. 
 • Između 3. i 4. godine razvijaju se glasovi Š,Č,Ž,Dž,Ć i Đ
 • Oko 4. godine se razvijaju glasovi S, Z i C. 
 • Oko 4,5 do 5. godine se razvijaju glasovi Lj i R kao poslednji jer su za njihovu produkciju potrebni najsloženiji pokreti govorne muskulature. 

Dislalija je poremečaj u artikulaciji bilo kog glasa i ispoljava se kroz:

 • Izostanak glasa (umesto RUKA, dete kaže UKA). Taj poremećaj nazivamo – Omisijom glasa (u ovom slučaju glasa R);
 • Zamenu glasa nekim drugim (umesto RUKA, dete govori LUKA). Tu pojavu nazivamo Supstitucijom glasa. 
 • Nedovoljnu artikulatornu preciznost glasa koji već postoji. Taj poremećaj nazivamo – Distorzijom datog glasa. 


Ovi poremećaji nastaju postojanjem lošeg govornog uzora, čestim obraćanjem detetu kroz tepanje, zbog nerazvijene auditivne diskriminacije glasova, zbog oštećenja sluha, kratke podjezične resice (frenulum lingvae) i mnogih drugih uzroka. 

Iako je u narodu ukorenjeno mišljenje da je ova pojava prolazna,  treba  imati u vidu da se sa čekanjem poremećaj sve više učvršćuje i teže ga je otkloniti. Stoga je blagovremen početak rada na otklanjanju ili još bolje na prevenciji problema  veoma važno.

Informacije i prijava: 063 86 43 341


Copyright © 2017 Uči lako saznaj kako. Sva prava zadržana. Izrada sajta - GW :: Optimizacija sajta - WBS