TESLA KIDS – Tehnike efikasnog učenja za decu


Prijava za više informacija. Informacije i rezervacije: +381 64 34-25-865


Tesla kids je metodika efikasnog učenja namenjena uzrastu od osam do dvanaest godina.

Tesla kidsObuhvata praktičan trening program kroz koji deca usvajaju korisne strategije učenja i razvijaju zdrave radne navike u procesu obrazovanja. Tesla kids je pravljen tako da omogući detetu da shvati “pravila igre” u učenju, tj. da učenje razume kao proces sa svim njegovim fazama i da sagleda koji problemi i potencijali postoje u svetu učenja. Njegov cilj je da učenje koje važi za jednu intuitivnu veštinu, za koju se obično smatra da je stvar talenta i genetske sreće – pretvori u organizovan proces koji je samo skup veština koje bilo ko može da shvati, nauči i usavršava.


Tesla kids program poseduje alate kojima kod dece razvijamo nekoliko stvari:

  1. Sposobnost da znaju kako da planiraju i organizuju svoje vreme (da nauče da uvek “znaju šta žele”)
  2. Psihološke resurse – poput koncentracije, motivacionih strategija, emocija (samouverenosti), radimo na prevzilaženju treme, anksioznosti, straha, itd. (da nauče kako da razvijaju svoje “baterije koje ih pokreću”)
  3. Strategije i tehnike efikasnog učenja – čitanja, selekcije, povezivanja informacija u sistem znanja, pamćenja, inkubacije i prisećanja (da imaju alate pomoću kojih mogu da postignu rezultate u učenju)

Ovi alati su organizovani u dvodnevnim trening modulima koji se organizuju uglavnom vikendom i traju 6 do 8 sati, naravno sa ugrađenim pauzama koje takođe prate sistem učenja.

Tesla kids2


Moduli Tesla kids programa su: 


  • Efikasno čitanje za decu – što je “predvorje” tehnike “Brzo Čitanje”. Na ovom modulu, pošto su polaznici uzrasta do 12 godina još uvek nespremni za napredne tehnike čitanja, radimo na prevazilaženju osnovnih grešaka i problema u čitanju i na podizanju efektnosti tehnike. Svakako,  u odnosu na uzrasne vršnjake, naši polaznici imaju daleko bolje rezultate i u brzini, funkcionalnosti čitanja, kao i u stepenu prisećanja.
  • Mentalne mape za decu – trening na kojem deca uče kako da uče “sa razumevanjem” odnosno kako da logički dele lekcije, kako da biraju, povezuju i pamte ključne reči.
  • Tehnike pamćenja – modul na kojem usvajamo korisne strategije za pamćenje apstraktnih pojmova kao i definicija, nabrajanja, godina, datuma, pa i celih lekcija.
  • Organizacija učenja – je “krovni” trening koji deci pokazuje kako da sa što manje upotrebljenog vremena postignu što bolje rezultate u učenju i uči ih kako da na realnom gradivu primene znanje i veštine stečene na ostalim treninzima.



Tesla kids 3Više o svakom modulu možete da pročitate na sledećim linkovima:

Brzo čitanje  – tehnike efikasnog čitanja za decu i vežbe za razvoj percepcije

Mentalne mape  – vizuleno učenje i mape za decu

Tehnike pamćenja  – memorijske tehnike za decu

Organizacija Učenja – efikasnost učenja i primena tehnika u realnom učenju

Roditelj kao mentor




Tesla kids 4


Zašto je važno da vaše dete prođe kroz Tesla kids program?


Postoje četiri razloga zbog kojih bi bilo dobro da vaše dete nauči Tesla kids metodiku:

 Tesla kids 61. Lateralizacija moždanih hemisfera – svako ljudsko biće od sedme do dvanaeste godine prolazi kroz prirodan proces tokom kojeg se određene zone u mozgu specijalizuju za određene funkcije. Tada nastaje podela na logičko-racionalne i intuitivno-kreativne funkcije što počinje da smeta u procesu učenja. Naime školski sistem je dominantno logičko-racionalan i on odlično angažuje sve naše mentalne resurse koji se bave logikom, podacima, analizama, planiranjem, simbolima i matematičkim operacijama. Međutim, ono što školski sistem ostavlja u drugom planu jesu naše intuitivno-kreativne funkcije koje zbog toga što nemaju angažovanje, počinju da smetaju učenju – uključujući maštanje ili emociju poput dosade. Mi imamo zadatak da deci do okončanja procesa Lateralizacije omogućimo da usvoje sistem učenja koji će im pomoći da uče prirodno i koristeći sve svoje kortikalne sposonosti zajedno.



Tesla kids 7


  1. 2. Cvetanje neurona – u periodu od sedme do dvanaeste godine dešava se drugo i poslednje “cvetanje neurona” – fiziološka pojava tokom koje se neuroni daleko učestalije i intenzivnije povezuju praveći sinaptičku mrežu koja je odgovorna za brzinu razmišljanja kao i za nastanak talenata. Naš zadatak je da deci omogućimo “neuralnu stimulaciju” – da im aktiviramo neke sposobnosti koje zapostavlja savremeno školstvo poput kretaivnog, divergentnog pa i deduktivnog razmišljanja koje je sve više zapostavljeno u školama.




 Tesla kids 83. Faza procedura i internih autoriteta – u pomenutom periodu dominantni autoritetu u životu deteta su roditelji i učitelj. Za razliku od toga nakon dvanaeste godine, dominantni postaju eksterni autoriteti – drugim rečima – imamo priliku da kod dece razvijemo zdrave navike u periodu od tih pet godina – što bi trebalo da iskoristimo. 




Tesla kids 9



 4. Osamostaljivanje – zadatak roditeljstva je formiranje samostalnog deteta – u školi to znači da, do kraja IV razreda imamo dete “opremljeno” sposobnostima i iskustvom da uči samostalno i da dočeka “više razrede” spremno.




Kako da prijavim dete na trening?

Za prijavu i sve detaljne informacije o teriminima i lokacijama smo Vam na raspolaganju:

Mob: 064 34 25 865 i mail: info@intelektualnevestine.rs



Copyright © 2017 Uči lako saznaj kako. Sva prava zadržana. Izrada sajta - GW :: Optimizacija sajta - WBS