Seminar je namenjen prvenstveno roditeljima

Seminar je namenjen prvenstveno roditeljima i ima nekoliko ciljeva:

  • da reši opšte zablude koje postoje u oblasti učenja i da im predoči roditeljima kako da prepoznaju greške i korisne strategije u učenju
  • da omogući roditeljima da utiču na pozitivne mentalne strategije i navike dece u učenju
  • da pruži uvid u proces učenja – tj da roditeljima da alat za procenu efikasnosti učenja
  • da da smernice za dalju roditeljsku edukaciju

aman

Seminar traje četiri sata i obuhvata sledeće teme:

  • modeli efikasne organizacije učenja (aktivno učenje, pauza, obnavljanje)
  • planiranje učenja
  • motivacija i motivacione strategije
  • komunikacine tehnike i strategije za lakše modelovanje ponašanja, stavova, navika i uverenja kod dece

Roditelj kao mentor je zamišljen kao interaktivno predavanje koje u prvom delu roditeljima daje neophodne informacije i veštine, a u drugom delu se pretvara u otvoreno predavanje – diskusiju o ključnim izazovima u učenju – od pažnje, koncentracije, motivacije, uticaja okruženja, izgradnje stavova, treme, stresa, problema u učenju itd.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone