TESLA program

TESLA je osmonedeljni program razvoja mentalnih kompetencija, namenjen svima koji žele da unaprede svoje veštine, brzinu učenja, studiranja ili razviju bolje poslovne performanse. Kroz ovaj program se razvijaju svi ključnih aspekti učenja – pripremom, prijemom, obradom i skladištenjem informacija. TESLA se sastoji iz četiri dvodnevna treninga – Brzo čitanje, Mentalne mape, Tehnike pamćenja i Organizacija učenja, koji su obično vikendom. Oni su praćeni mentorskim modulima za vežbanje, jednom nedeljno u popodnevnim časovima. TESLA program se završava sertifikacijom polaznika.

Generalno, cilj TESLA programa je kako naučiti pravilno učenje i to na način koji je ljudskom mozgu prirodan. Čovek ima najmoćniji bio-kompjuter u univerzumu, u svojoj glavi, a još uvek ne ume da ga koristi na pravi način!

Tesla Praktičar ima sve kompetencije (ume) da optimizuje organizaciju učenja, gradi sopstvene motivacione strategije, koncentraciju, zna da čita minimum 400 reči u minuti sa preko 40% prisećanja, ume da strukturira bilo koje gradivo pomoću mentalnih mapa i pamti nizove sa više od 20 podataka za jedan minut – pamteći sam član niza, njegovo mesto i redosled. Pored ovih veština nijedna druga nije potrebna za maksimalne rezultate u učenju.

Postoje i viši nivoi treninga Master Mind (namenjen ekspertima u oblasti tehnika učenja), kao Trenerski trening koji se mogu pohađati bar dve godine nakon završetka prvog nivoa.

TED program

TED je novi program treninga „Škole Intelektualnih Veština“ namenjen deci uzrasta od 8 do 12 godina. Predstavlja sistem od tri zaokružena dvodnevna treninga za razvoj funkcionalnog učenja, sposobnosti držanja pažnje i osamostaljivanja dece u njihovom obrazovanju:

 1. TED trening 1 uključuje: vizuelno učenje i mape za decu
 2. TED trening 2 – memorijske tehnike za decu
 3. TED trening 3 – tehnike efikasnog čitanja za decu, sa vežbama razvoja percepcije.

TED kao edukativni program obuhvata usvajanje praktičnih veština poput divergentnog razmišljanja, mapiranja znanja i primenjene logike, osnova brzog čitanja, memorijskih tehnika i mnogih drugih strategija korisnih za vrhunske rezultate u učenju.

TED omogućava balans učenja i slobodnog vremena za igru i razonodu, pružajući deci ono najbolje od detinjstva i kvalitetnog odrastanja!

Stručni Tim Škole na raspolaganju je roditeljima za sve vrste konsultacija oko TED programa, metodologije učenja i sagledavanja potreba njihove dece.

Brzo čitanje

Brzo čitanje je dvodnevni trening, koji se održava tokom vikenda i sastoji se od osnovnog dela treninga (ukupno 12h rada) i dve vežbaonice (mentorske sesije; ukupno 2h rada; organizuju se tokom radnih dana u popodnevnim časovima). Polaznici imaju mogućnost doplate za online modul (10 EUR u dinarskoj protivvrednosti), putem koga mogu dodatno da vežbaju tehniku i ovladavaju veštinom.

Cilj treninga je povećanje efikasnosti čitanja za minimum 85%. To može da znači 85% brze čitati ili postići za 85% veći stepen razumevanja pročitanog sadržaja. Najčešće je kombinacija ove dve opcije, koje u ukupnom zbiru daju 85% efikasnije čitanje. Na treningu se pored samih tehnika brzog čitanja rade i vežbe za koncentraciju, periferni vid, kao i „vežbe za oko”, odnosno optimizacija pokreta oka.

Trening se sastoji iz nekoliko celina:

 1. Optimizacija pokreta očiju,
 2. Ubrzavanje procesa dekodiranja snimljene reči,
 3. Povećavanje stepena razumevanja pročitanog teksta,
 4. Povećavanje stepena prisećanja,
 5. Započinjanje promene odnosa prema učenju – ka korisnijem modelu motivacionih strategija.

Ove celine su ispunjene setom interesantnih praktičnih vežbi i testova tokom koji se treniraju motorika, percepcija, logika i kreativno razmišljanje. Tokom samog treninga, čitanje nije jedini fokus, već se u širem kontekstu obrađuju i osnove organizacije učenja i procesa obnavljanja. Na kraju procesa uvežbavanja, svako može i da aplicira za polaganje Sertifikacionog testa, koji podrazumeva da kandidat čita minimum 400 reči u minuti i da ima razumevanje i prisećanje od preko 40% nakon prvog čitanja nepoznatog teksta.

Najniža preporučena starosna granica za pohađanje kursa je 8 godina, što zavisi od individualne motivacije polaznika, a koja se potvrđuje pre početka kursa. Najmlađi polaznici se priključuju grupama za TED program , a stariji od 12 godina TESLA programu.

Mentalne mape

Mentalne mape su dvodnevni trening, koji se održava tokom vikenda i sastoji se od osnovnog dela treninga (ukupno 12h rada) i dve vežbaonice (mentorske sesije; ukupno 2h rada; organizuju se tokom radnih dana u popodnevnim časovima). Polaznici imaju mogućnost doplate za online modul (10 EUR u dinarskoj protivvrednosti), putem koga mogu dodatno da vežbaju tehniku i ovladavaju veštinom. Tehnika su vizuelnog učenja, koja se može posmatrati kao koren učenja. Kroz mapiranje se prvo izdvoji bitno od nebitnog, a onda se ti pojmovi „vezuju” za suštinu teme. Na taj način pojmovi se uče radijalno, umesto linearno, kako to formalni sistem obrazovanja praktikuje. U čemu je suštinska razlika? Mozak prirodno uči kroz kombinaciju funkcija (logička I kreativna). Mapiranjem se postiže da funkcije budu sinhronizovane u procesu učenja, umesto da se mahom forsira logička funkcija mozga (što je nepotrebno forsiranje mozga).

Većina učenika i studenata u klasičnom školskom sistemu nauči da uči gradivo tako što pokušava da po redu (linearno) upamti stotine ili hiljade podataka. Takav pristup učenju je težak i neadekvatan, jer učenje prirodno funkcioniše potpuno drugačije. Naš mozak ne pamti linearno i digitalno, nego radijalno i analogno. Naš mozak ne buba suvoparne podatke po redu nego nasumično uzima slikovite činjenice i njih dalje integriše. Drugi rečima, klasično učenje je – neprirodno.

Osim kreiranja mapa, na treningu se savladavaju i tehnike za selekciju ključnih reči, povezivanje gradiva, tzv. „učenje sa razumevanjem“ i memorisanje činjenica. Usvaja se sistem optimalne organizacije u učenju i način za održavanje memorije aktivnom radi usporavanja zaboravljanja.

Trening Mentalne mape praktično obuhvata nekoliko aspekata:

 1. Fenomen učenja i razumevanje njegovih faza (teorijska osnova),
 2. Preduslovi za kvalitetno učenje: fenomen koncentracije, motivacija, kreativno razmišljanje i memorija, kao i njihovo usavršavanje,
 3. Dizajniranje Mentalnih mapa – uvežbavanje specifičnih pravila o izgledu i strukturi mapa radi „provokacije” pažnje, razumevanja i prisećanja,
 4. Uvežbavanje Logike 3 Kruga učenja – upotreba mentalnih mapa kao alata za deduktivno razmišljanje, uz učenje kako se uči „sa razumevanjem”, umesto memorisanja nepovezanih i besmislenih činjenica,
 5. Organizacija učenja i njena primena u mapiranju,
 6. Selekcija (prepoznavanje) i upotreba ključnih pojmova iz neke materije,
 7. Obnavljanje – primena modela efikasnog obnavljanja koje obuhvata – obnavljanje za vreme učenja, nakon završetka učenja i ponavljanja naučenog u definisanim ciklusima zaboravljanja.

Do kraja ovog treninga očekuje se da polaznici znaju kako da prilikom učenja ili savladavanja bilo koje materije organizuju podatke tako da podignu nivo razumevanja (povezivanja) i prisećanja naučenog sa prosečnih 40% na 80%. Takođe, učesnici treba da razumeju tehniku i umeju da odvoje ključne pojmove, kao i da vremenski organizuju svoje učenje ili savladavanje sadržaja tako da se ono ubrzava za najmanje 20%.

Tehnike pamćenja

Tehnike pamćenja su dvodnevni trening, koji se održava tokom vikenda i sastoji se od osnovnog dela treninga (ukupno 12h rada) i dve vežbaonice (mentorske sesije; ukupno 2h rada; organizuju se tokom radnih dana u popodnevnim časovima). Polaznici imaju mogućnost doplate za online modul (10 EUR u dinarskoj protivvrednosti), putem koga mogu dodatno da vežbaju tehniku i ovladavaju veštinom.

Ovaj trening daje nekoliko jednostavnih principa i strategija za pamćenje, čijom kombinacijom je moguće pamćenje neograničene količine podataka. Na treningu se u osnovi rade tehnike koje se kasnije mogu kombinovati:

 1. „Binarna tehnika“,
 2. tehnika „Broj oblik“,
 3. „Rimska Soba“ („Memorijska palata“) i
 4. „Vrhunski sistem pamćenja“.

Prve tri služe za pamćenje beskrajnih nizova, nabrajanja, definicija, lekcija, priča, pesama, a četvrta tehnika za pamćenje brojeva.

Kao i sa mentalnim mapama, i ovde je akcenat na kreativnosti. Fokus je na pravljenje asocijacije, vizualizaciji, uključivanju svih čula… stvaranju jake „impresije” pojma koji je potrebno zapamtiti. Kombinacijom savladanih jednostavnih tehnika, moguće je kreiranje ličnih kompleksnih tehnika za pamćenje knjiga, zakona, ispita, enciklopedija – do tog nivoa preciznosti da možemo da znamo na kojoj strani se nalaze određeni podaci.

Organizacija učenja

Organizacija učenja je dvodnevni trening, koji se održava tokom vikenda i sastoji se od osnovnog dela treninga (ukupno 12h rada) i dve vežbaonice (mentorske sesije; ukupno 2h rada; organizuju se tokom radnih dana u popodnevnim časovima).

Ovaj trening je namenjen  deci i roditeljima (koji žele da pomognu deci u učenju), studentima i profesionalcima. Plod je praktičnog 15-to godišnjeg rada na obuci učenika i studenata u optimizaciji njihovog sistema učenja. Predstavlja skup oprobanih tehnika koje daju najbolje rezultate u učenju. Na kraju ovog treninga polaznici tačno znaju kako da krenu sa učenjem – koliko, kada, kako i šta da učite. Naučeno je moguće primeniti istog dana.

Trening Organizacija učenja, kada je deo Tesla programa, integriše prethodno naučene tehnike. Dakle, brzo čitanje, mapiranje i primena tehnika pamćenja na ovom treningu se integrišu u jedan proces učenja. To se radi kroz algoritam učenja. Polaznici dobijaju tačan obrazac koliko dugo da čitaju, koliko dugo da uče, kada da obnove… Ovde je ključ uspeha u „hakovanju” ciklusa zaboravljanja koje mozak ima (npr. dok spavamo on „briše” nepotrebne informacije) tako što se u ciklusima zaboravljanja zapravo obnavljaju lekcije. Ima 7 ciklusa, kod kojih nakon provere informacija ono što je zapamćeno ostaje u dugotrajnoj memoriji.

Konkretne teme koje se obrađuju na treningu su:

 1. Vremenske odrednice: kako se segmentira i tajmira svaka faza učenja, pauze i obnavljanje,
 2. Planiranje učenja,
 3. Strategija deduktivnog učenja u tri koraka: kako se gradi temeljno učenje,
 4. Održiva pažnja: kako da tokom celog učenja ostane visok stepen koncentracije,
 5. Obnavljanje: kada se vrši obnavljanje i kako ga tačno raditi da bi informacije bile prebačene iz kratkoročne u dugoročnu memoriju, uz njihovo jasno prisećanje.

Trening je moguće pohađati nezavisno od ostalih treninga i tehnika koji se izučavaju u Školi. akle, nije potrebno da polaznik poznaje Brzo Čitanje, Tehnike Pamćenja ili Mentalne Mape.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone